Ordliste - Selvbetjening

Begrep

Forklaring

Aktivering

I HelseID-terminologi snakker vi om aktiveringer. Vi aktiverer tjenesten Kjernejournal Portal for behandlingssteder i kommune X via EPJ-system Y. Det gjør brukere av EPJ-system Y fra behandlingssteder i kommune X i stand til å aksessere Kjernejournal Portal via sin EPJ. En aktivering representerer da denne koblingen mellom tjeneste, HelseID og klient (EPJ-system i dette tilfellet).

Andre omsorgsinstitusjoner

Samlebetegnelse for institusjoner som ikke faller under de foregående aktørtypene.

EPJ

Elektronisk PasientJournal

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er den delen av kommunehelsetjenesten som driver med pleie og omsorgstjenester for personer som bor utenfor helseinstitusjon. Tjenesten er en vesentlig del av eldreomsorgen, selv om det ikke bare er eldre som mottar hjemmesykepleietjenester. Hjemmesykepleien er den helsefaglige delen av de kommunale hjelpeordninger for hjemmene. Kjernepersonellet i hjemmesykepleien er sykepleiere og helsefagarbeidere.

Kommunal akutt døgnenhet (KAD)

KAD er et tilbud for pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie, og som kan behandles av allmennleger og sykepleiere i primærhelsetjenesten. Kan også hete ØHD

Omsorgsboliger

Beboerne får tilbud om hjemmetjenester på lik linje med andre hjemmeboende. Beboerne betaler ordinære egenandeler for disse tjenestene. En omsorgsbolig skal i størst mulig grad være en bolig livet ut ved at tjenestene tilpasses endringene i brukernes funksjonsnivå og omsorgsbehov.

PLO

PLeie- og Omsorgssektoren

Sykehjem

Sykehjem er en helseinstitusjon som gir pasienter heldøgns opphold, behandling og pleie som ikke behøver å skje i sykehus, men som likevel krever mer helsefaglig innsats enn det som er praktisk mulig eller forsvarlig å yte i pasientens eget hjem. Sykehjem er en del av kommunehelsetjenesten.

Tjenestekontorer

Aktørtype omfatter administrasjon og tildelingskontor.